Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů dle směrnice GDPR

Svým podpisem uděluji dobrovolně a svobodně správci, společnosti Gerlich Odry, s.r.o., se sídlem Ke Koupališti 370/15 PSČ 742 35, IČ: 258 39 209 („Gerlich Odry“) souhlas se zpracováním mých následujících osobních údajů:

  • jméno, příjmení, adresa bydliště, email, telefon, pohlaví, jakož i
  • elektronických a jiných údajů o mých nákupních zvyklostech

(dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu, příp. do doby ukončení registrace v eshopu odhlášením .

Beru na vědomí, že:

  • mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to e-mailem na adresu petra.mateiciucova@gerlich-odry.cz, nebo písemně na adresu Gerlich Odry,s.r.o., Ke Koupališti 370/15, Odry 742 35.
  • mám právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s konkrétní formou přímého marketingu, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě,
  • Gerlich Odry osobní údaje zlikviduje také, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány,
  • mám právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu,
  • nemám povinnost osobní údaje Gerlich Odry poskytnout, přičemž, pokud tak neučiním, nebude to pro mne mít žádné právní následky.
  • Pro doručení objednávky jsou nezbytné údaje – jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail.

Společnost Gerlich Odry jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem:

  • provádění marketingových průzkumů a vyhodnocování chování zákazníků Gerlich Odry,
  • zasílání obchodních sdělení, e-mailem, sms či jinou formou elektronické komunikace.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být společností Gerlich Odry předávány k dalšímu zpracování společnostem Heuréka, Google analytics, které poskytují dostatečné záruky zavedení dostatečných technických a organizačních opatření k ochraně osobních údajů. V případě, že v době zpracování osobních údajů dojde ke změně zpracovatele, bude informace o novém/nových zpracovateli/zpracovatelích uvedena na webových stránkách Gerlich Odry s.r.o. https://gerlich-odry.cz/. Osobní údaje budou zpřístupněny zpracovatelům pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy. Beru na vědomí, že ostatní zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

Souhlasím se zasíláním akčních nabídek e-shopu e-mailem případně sms.

Svým podpisem stvrzuji, že v mé registraci jsou správné údaje a že jsem se dostatečně seznámil(a) se zněním svého souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytovaného Gerlich Odry s.r.o., který považuji za srozumitelný a jasný.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. května 2018

Zakázková výroba
Převážně české výrobky
Poctivá ruční výroba
Doprava nábytkunad 3 000 Kč ZDARMA